top of page

קבלה

הטיפול בתלונות 

(הדרכה מס' 23)

מצבי שירות חריגים בקבלה ודרכי התמודדות עמם.

אפשרויות הנוכלות בקופה

(הדרכה מס' 24)

שיטות המניעה והבקרה  של עבודת פקידי הקבלה

 מניעת קונפליקטים בין מחלקות

(הדרכה מס' 25)

    הקשר עם מחלקת המשק והאחזקה בעבודה השוטפת -הבנה ותרגול

Please reload

bottom of page