top of page

קשרי לקוחות

 קבלת אורחים מכובדים

(הדרכה מס'54)

  v.i.p   אפיון של לקוח 

.הכנת הצוות, החדרים והשירות בהתאם לדרישות וצרכים מיוחדים

ניתוח משובי לקוחות 

(הדרכה מס' 55)

חשיבותם הרבה של המשובים לטובת שיפור השירות באופן מתמיד

איך לחבר טופס משוב מוצלח

על מנת לקבל נתונים  מדויקים במידה גבוהה.

    הטיפול בתלונות -

(הדרכה מס' 56)

"שלבי הטיפול וכללי "עשה ואל תעשה

הטמעה של תכנות בקרב עובדים ומנהלים ברמות שונות

.בצורה שיטתית ואינטראקטיבית הכוללת משחקי סימולציה

Please reload

bottom of page