top of page

החוויה האקטיבית

סדנת גיבוש חוויית, מרעננת ואנרגטית במיוחד. מהות הסדנה הינה לכידות קבוצתית, יצירה של השתייכות לקבוצה - ממקום של תרומה ומועילות. לאורך כל הסדנה עוברת הקבוצה תהליך קצר בו מקבלים המשתתפים משימות, המצריכות שיתוף פעולה, חשיבה יצירתית, הנעה לפעולה, עמידה בזמנים ועוד.

 

 

למעשה החברים בקבוצה עוברים כל הזמן מהצלחה אינדיווידואלית להצלחה קבוצתית. הסדנה יוצרת דינאמיקה קבוצתית, ומדריכה את המשתתפים לחשיבה שונה מהאוטומט.

 

 

במהלך הסדנה, לאורך המשימות והתרגילים השונים, מגלה הקבוצה שתקשורת היא המרכיב הבסיסי שנחוץ לה להצלחה וכך למעשה נוצרת תקשורת בין אישית מילולית ובלתי מילולית, התרגילים מצריכים קשב, תיאום, התבוננות, חשיבה, התנסות, שיתוף, לקיחת עמדה, והבעת דעה.

 

המשתתפים לומדים על תקשורת ושיתוף פעולה דרך מסקנות שהם מסיקים בזמן אמת.

bottom of page