top of page

לקוח סמוי

בקרת לקוח סמוי

לקוח סמוי (Mystery Guest )

הוא כלי עוצמתי לבחינת איכות השירות ותפקוד נותני השירות מנקודת מבטו של  הלקוח.

לממצאי סקרי לקוח סמוי יישומים רבים לשיפור איכות השירות והביצוע לכל המחלקות של המלון בזמן אמת.

במסגרת קביעת דירוג המלונות, ע"י משרד  התיירות, נדרשים בתי המלון לקיים לפחות אחת לשנה תהליך של

לקוח סמוי ע"י הצגת ממצאי דו"ח לקוח סמוי שבוצע ע"י גורם חיצוני.

השירות ופירוט מתקני המלון שבבדיקה נקבעים מראש עם המלון לפני ביצוע בדיקת לקוח סמוי.

&

ניתן לשלב ללקוח הסמוי הדרכת למנהלי המחלקות  ביום למחרת, בניתוח ממצאי הדו"ח ולמתן כלים, להטמעת תודעת שירות גבוהה יותר בקרב המנהלים ועובדיהם.

Please reload

bottom of page