top of page

תודעת שירות

    תודעת השירות -

(הדרכה מס' 48)

תובנות והארות להטמעת גישה שירותית אחידה

לעובדים/מנהלים

השירות, הלכה למעשה

(הדרכה מס' 49)

 .נימוסים, הליכות והשפה השרותית ,יוזמה ואקטיביות, שפת גוף וטונציה נכונה

הטיפול בתלונות 

(הדרכה מס' 50)

"שלבי הטיפול וכללי "עשה ואל תעשה

Please reload

תרבויות שונות  - מאפיינים וכללי התנהגות של אורחים ממדינות שונות

(הדרכה מס' 51)

ניתן לשים דגש על כללי התנהגויות ומנטליות של מדינות ספציפיות מהן מגיעים אורחי המלון

שימוש בשפה האנגלית במלון

(הדרכה מס' 52)

,השימוש באנגלית גבוהה ומנומסת עם אורחים

הן בשפה המדוברת והן בתקשורת כתובה

הקניית אוצר מילים בסיסי למצבי שירות שונים

(הדרכה מס' 53)

בשפה המדוברת ובשפה הכתובה

Please reload

bottom of page