top of page

משאבי אנוש

​מודלים בראיונות אפקטיביים 

(הדרכה מס' 42)   

השמת עובדים יעילה כיצד ? קריטריונים ליישום, ניתוח עיסוקים, תהליך המיון, שיטות, כלים ומיונים

טעיות אופייניות בראיון עבודה והתגברות עליהן, ראיון העבודה המובנה, מודל ראיון עבודה אפקטיבי.

התנסות מעשית: תרגול ראיון העבודה, צילומו וניתוחו.

  

 הכרות עם מאפייני מגזרי העובדים השונים בישראל והדרכים לקליטתם המוצלחת

(הדרכה מס' 43)

הטרדות מיניות טיפול ומניעה

(הדרכה מס' 44)

בהדרכה זו נפנים את סוגיית החוק וחובת המעביד כלפי עובדיו בכל הקשור להטרדות מיניות במקום העבודה.

 נדבר על הליך מינוי ממונה על בירור התלונות בעניין הטרדה מינית במקום העבודה. 

מהי הפעילות האקטיבית שאמור המעביד לעשות כדי למנוע הטרדות

איך מטפלים בתלונות בדרך יעילה.

איך מנסחים תקנון שיפרט את האיסור על הטרדה מינית ויודיע לעובדים אודות אמצעי הטיפול בתלונות ועוד..

Please reload

קורס חניכה

(הדרכה מס' 45)

קליטת עובד חדש למערכת - חניכה היא לא רק חפיפה

:מטרת הקורס

קליטת עובד חדש למערכת על ידי הצוות הקיים, הותיק

.הגברת המודעות לסגנונות למידה ותקשורת בינאישית

.כניסה לנעלי העובד החדש, הבנת מקומו, מתן כלים

:בין הנושאים הנלמדים

 מהי חניכה יעילה

תפקידו של החונך המלווה בתהליך החניכה

.מודלים לחניכה, סגנונות למידה ועוד

Please reload

bottom of page